ITIL® The guiding principles

Hlavné princípy

ITIL®4 Guiding principles (Hlavné princípy) je 7 odporúčaní, ktoré usmerňujú organizáciu za všetkých okolností bez ohľadu na zmeny v jej cieľoch, stratégiách, type práce alebo štruktúre riadenia. Tieto princípy sú univerzálne a trvalé.

 Copyright © AXELOS Limited 2018.
Used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.  

Focus on value (Zamerajte sa na hodnotu)

Všetko, čo organizácia robí, musí byť priamo, alebo nepriamo previazané na hodnotu pre zainteresované strany. Zameranie sa na hodnotu zahŕňa mnoho pohľadov, vrátane skúseností zákazníkov a používateľov.

Start where you are (Začnite kde ste)

Nezačínajte od nuly a nebudujte niečo nové bez toho, aby ste zvážili, čo z už dostupného sa dá použiť. Je pravdepodobné, že v existujúcich službách, procesoch, programoch, projektoch a ľuďoch je toho mnoho, čo sa dá využiť k vytvoreniu požadovaného výsledku.

Progress iteratively with feedback (Postupujte iteratívne so spätnou väzbou)

Nepokúšajte sa robiť všetko naraz. Dokonca aj rozsiahle iniciatívy sa musia realizovať postupne. Usporiadaním práce na menšie, zvládnuteľné časti, ktoré je možné realizovať a načas dokončiť, pomáha v sústredení úsilia.

Použitie spätnej väzby pred, v priebehu a po každej iterácii zabezpečí, že aktivity sú cielené a správne aj za meniacich sa okolností.

Collaborate and promote visibility (Spolupracujte a podporujte viditeľnosť)

Vzájomná spolupráca naprieč jednotlivými častiam organizácie (organizácií) prináša výsledky, ktoré sú lepšie prijaté, sú lepšie zamerané na ciele a majú väčšiu pravdepodobnosť dlhodobého úspechu. Dosiahnutie cieľov si vyžaduje informácie, pochopenie a dôveru. Práca a výsledky musia byť viditeľné, bez skrytej agendy a informácie o nich čo najviac zdieľané.

Think and work holistically (Myslite a pracujte holisticky)

Žiadna služba, alebo komponent slúžiaci na poskytovanie služby, neexistuje samostatne. Výsledky, ktoré dosiahne poskytovateľ služieb a spotrebiteľ služieb, budú trpieť, pokiaľ organizácia bude pracovať so službou len po častiach, a nie ako s celkom. Výsledky sa doručujú interným a externým zákazníkom prostredníctvom efektívneho a cieleného riadenia a dynamickej integrácie informácií, technológií, organizácie, ľudí, postupov, partnerov a dohôd, ktoré by mali byť všetky koordinované s cieľom poskytnúť definovanú hodnotu.

Keep it simple and practical (Udržujte veci jednoduché a praktické)

Ak proces, služba, aktivita alebo metrika neposkytnú hodnotu, alebo neprinášajú užitočný výsledok, odstráňte ich. V procese alebo procedúre použite najmenší počet krokov, potrebných na dosiahnutie cieľa. Vždy sa sústreďte na výsledok a vytvárajte praktické riešenia, ktoré tieto výsledky prinášajú.

Optimize and automate (Optimalizujte a automatizujte)

Všetky druhy zdrojov, najmä HR, by sa mali využívať na dosiahnutie čo najlepšieho efektu. Odstráňte všetko, čo je zbytočné a používajte technológiu všade tam, kde je to možné. Vyžadujte ľudský zásah len vtedy, ak skutočne prináša hodnotu.


ITIL guiding principles poskytujú obsažnú a holistickú víziu, ako organizácia dodávajúca služby, má tieto služby riadiť a poskytovať. Dôraz na spoluprácu, automatizáciu a udržiavanie vecí jednoduchými reflektuje princípy, ktoré nájdete v prístupoch a metodikách, ako sú AgileDevOps a Lean.


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?