Certifikácia systému riadenia služieb

Táto certifikácia slúži k overeniu zhody jednotlivých prvkov systému riadenia služieb, ktorý je implementovaný v konkrétnej organizácii, s požiadavkami normy ISO/IEC 20000

Realizovať certifikačný audit môžu iba tzv. Certifikačné autority (Certification Bodies), ktoré sú autorizované na túto činnosť buď vlastníkmi schém, alebo národným akreditačným orgánom, prípadne oboma, čo je najvyššou zárukou odbornosti audítorov.

Vlastný priebeh tejto certifikácie je viac menej zhodný s dobre známou certifikáciou systémov riadenia kvality podľa normy ISO 9001. V prípade, ak organizácia pri certifikačnom audite preukáže splnenie všetkých nutných požiadaviek normy ISO/IEC 20000, získa certifikát, ktorý dosvedčuje, že systém riadenia služieb IT v danej organizácii je nastavený v zhode s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

Podrobnosti o tom, ako tento systém riadenia služieb implementovať a z akých procesov pozostáva, sú uvedené na tomto webe v sekcii ISO/IEC 20000, informácie o certifikačnej schéme ako takej, spôsobu akreditácie certifikačných autorít a ďalšie podrobnosti sú uvedené na webe certifikačnej schémy ISO/IEC 20000.

Pre úplnosť dodajme, že existuje aj certifikácia znalostí obsahu normy ISO/IEC 20000 a schopností s touto normou pracovať, a to ako v role praktika, ktorého úlohou je systém riadenia služieb v organizácii nastaviť v zhode s normou, tak v roli audítora, ktorého úlohou je realizovať certifikačný audit. 

Pozn: V rámci prípravy na certifikačný audit spoločnosti je možné využiť služby externých konzultantov, ktorí disponujú certifikátom ISO/IEC 20000 Consultancy Certificate a ktorí dokážu u záujemcov realizovať pre-audit. Pre bližšie informácie kontaktujte sales@omnicom.sk