Techniky využívané v Lean Manažmente

Value Stream Mapping

Metóda mapovania hodnotového toku súvisí priamo s princípmi Lean manažmentu, a to určenie hodnoty a identifikovanie hodnotového reťazca (Value Stream). Metóda predstavuje grafické znázornenie toku všetkých aktivít, potrebných na spracovanie produktu, resp. dodania služby (vrátane návrhu, zdrojov, realizácie a dodávky) a identifikovanie a následné odstránenie plytvaní.

Poka-yoke (ポカヨ)

Poka Yoke (jap. poka=chyba, yokeru=nevedomý, neúmyselný) je zariadenie, alebo opatrenie, ktoré zabraňuje opakovaným chybám.

Kanban

Kanban (jap. karta, signál, vizuálny signál) je dôležitý prvok pre zabezpečenie komunikácie a odovzdávaní informácie pri zabezpečení ťahu, kedy daná aktivita dáva signál predchádzajúcej aktivite na dodanie podkladov, dielov, informácii a pod.

Kaizen

Kaizen (Jap. zmena k lepšiemu; trvalé zlepšovanie) je základná metodika pre tímové zlepšovanie. Kaizen predstavuje filozofiu neustáleho zlepšovania všetkých častí organizácie a na všetkých úrovniach organizácie. Zameriava sa na ustavičné zlepšovanie v drobných prírastkoch, na všetkých úrovniach, neustále.

5S

5S vytvára štandardné pracovné prostredie a je dobrým začiatkom pri Lean iniciatívach. 5S v detailoch:

  • Vytriediť (Seiri): vytriedenie nepotrebných predmetov, odstránenie všetkého nepotrebného
  • Usporiadať (Saiton): uloženie potrebných vecí, vytvorenie miesta pre všetko potrebné a uloženie všetkého potrebného na tomto mieste
  • Vyčistiť (Seiso): vyčistiť a dať veci do pôvodného stavu, udržiavať všetko v čistote a pripravené k použitiu
  • Štandardizovať (Seiketsu): zbaviť sa na pracovisku zlozvykov, zavedenie denných aktivít na udržanie prvých troch S
  • Sebadisciplína (Shitsuke): byť zdvorilý, slušný, pravidelne merať ako sa darí dodržiavať a zlepšiť prvé štyri S

Just in time

Robte iba to čo je potrebné, vtedy keď je to potrebné, v potrebnom množstve a dodajte to tak ako je požadované.

5 Prečo – 5 Whys

Jedna zo základných techník pri riešení problémov. Postupným opakovaným kladením otázky „Prečo?“ sa za pomoci známych symptómov identifikuje hlavná príčina problému. Bez opakovaného pýtania sa „Prečo?“ sa stáva, že navrhnuté riešenie problému odstráni len čiastkové príznaky a nie jeho hlavnú príčinu. Presný počet 5 nie je dôležitý, ale je potrebné dopracovať sa ku skutočnej príčine problému.

Ishikawa Diagram – (taktiež nazývaný „Rybia kosť“)

Diagram príčin a následkov využívaný pri určovaní pravdepodobnej príčiny problému. Začiatočnú časť diagramu (hlavu ryby), tvorí popis problému, pričom ďalšie časti (chrbtové kosti) reprezentujú kategórie možných príčin. Tie sú následne rozpracované do ďalších častí (kostí a kostičiek), ktoré popisujú konkrétne možné príčiny problému.

Pareto diagram

Je technika, ktorá za pomoci grafického zobrazenia početnosti výskytov problémov, prípadne príčin pomáha oddeliť dôležité problémy/príčiny od triviálnych. Pareto princíp udáva, že 80% problémov je spôsobených 20% príčin.

A3 Report

Metóda pochádzajúca z prostredia Toyoty využívaná pri identifikovaní, analýze a nápravných opatreniach pri riešení problémov, využívajúca papier formátu A3. Papier tohto formátu je rozdelený na niekoľko častí (popis, východzí stav, cieľový stav, implementácia,..) často s grafickými prvkami a používa sa na zdokumentovanie celého životného cyklu problému.

Genchi genbutsu

Pri identifikácii zlepšení alebo riešení problémov je dôležité mať dostupné správne informácie. Aby bolo možné identifikovať tie správne zlepšenia, ktoré sú často riešením problému je potrebné problému porozumieť. Genchi genbutsu znamená ísť ku zdroju, nájsť fakty a vyhodnotiť ich.

Heijunka – Vyrovnanie objemov toku

Heijunka je neoddeliteľnou súčasťou procesu just-in-time. Predstavuje minimalizovanie množstva uloženého / rozpracovaného materiálu (v IT prostredí: požiadaviek, dokumentov, dát, transakcií,..) medzi jednotlivými krokmi spracovania. Je to dosiahnuté tým, že je vždy dodané a spracované iba požadované množstvo materiálu, transakcií a pod.

Jidoka

Jidoka (preklad do AJ: automation with a human touch) je štruktúrovaná metodika na dosiahnutie vysokej kvality v procese tým, že sa minimalizuje, prípadne odstráni chybovosť. Prístup Jidoka zapracováva kvalitu priamo pri vykonávaní každej činnosti tým, že sa v procese odhaľujú chyby a následne sa proces zastaví (pozri tiež: Andon nižšie). Nasleduje identifikácia príčiny chyby (napr. za pomoci 5 Whys, alebo Ishikawa Diagram).

Andon

Andon predstavuje spôsob upozornenia manažmentu, podpory, alebo personálu na situáciu, že nastalo zníženie kvality, alebo chyba v procese. Andon signál môže byť aktivovaný manuálne personálom, alebo automatizovane samotným zariadením prípadne monitoringom. 


Chcete sa dozvedieť viac o Lean IT?