ITIL® Service value chain

Hodnotový reťazec služby

Ústredným elementom SVS – Service value system je Service value chain – hodnotový reťazec služieb, čiže funkčný model, ktorý označuje kľúčové činnosti, potrebné na spracovanie dopytu a zabezpečenia realizácie hodnoty prostredníctvom vytvárania a riadenia produktov a služieb.

 Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  

ITIL®4 Service value chain obsahuje šesť aktivít tohto hodnotového reťazca, ktoré vedú k vytvoreniu produktu a služby a následne k vytvoreniu hodnoty (value).

Plan (plánuj) – zabezpečuje jednotné porozumenie vízie, súčasného stavu a smerovanie zlepšovania pre všetky štyri dimenzie a všetky produkty a služby v rámci organizácie.

Improve (zlepšuj) – zaisťuje trvalé zlepšovanie produktov, služieb a praktík naprieč všetkými aktivitami hodnotového reťazca a cez všetky štyri dimenzie riadenia služieb.

Engage (Angažuj) – Zaisťuje správne porozumenie potrieb všetkých zainteresovaných strán, transparentnosť a neustálu angažovanosť a dobré vzťahy so všetkými zúčastnenými stranami (stakeholders).

Design and transition (Návrh a tranzícia)  – zabezpečuje, aby výrobky a služby neustále spĺňali očakávania zainteresovaných strán ohľadne kvality, nákladov a času pre uvedenie na trh.

Obtain/build (Obstaranie/zostavenie) – zabezpečuje, že komponenty služieb sú dostupné tam kde treba a vtedy, keď treba podľa dohodnutých špecifikácií.

Deliver and support (Doručenie a podpora) – zabezpečuje, že služby sú poskytnuté a s podporou podľa dohodnutých špecifikácií a očakávaní zainteresovaných strán.

Záverom treba v reťazci poukázať na spätnú väzbu medzi Value a Demand, kedy získaná hodnota pre spotrebiteľa spätne ovplyvní jeho nasledovnú požiadavku, resp. príležitosť pre dodávku služby/produktu. 


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?