Procesy PRINCE2®

Proces je štruktúrovaný súbor činností a aktivít zameraných na dosiahnutie určitého cieľa:

  • Predprojektová príprava (Starting up a Project) – účelom je poskytnúť vedeniu spoločnosti dostatok informácií o tom, či má cenu pokračovať v iniciácii projektu, teda či má projekt dostatočné zdôvodnenie.
  • Strategické riadenie projektu (Directing a Project) – umožňuje riadiacemu výboru kontrolovať priebeh projektu, v prípade potreby poskytnúť projektovému manažérovi radu alebo usmernenie, autorizovať plán projektu a jednotlivých etáp.
  • Iniciácia projektu (Initiating a Project) – definuje produkt, ktorý má byť v rámci projektu dodaný, pripravuje základy pre dobre naplánovaný a riadený projekt
  • Riadenie etapy (Controlling a Stage) – riadi etapu od jej schválenia po jej ukončenie, prideľuje prácu a monitoruje jej vykonávanie, umožňuje prijímať potrebné nápravné opatrenia
  • Riadenie dodania produktu (Managing Product Delivery) – umožňuje tímovému manažérovi dohadovať s projektovým manažérom pracovné požiadavky a informovať ho o postupe prác a prípadných problémoch
  • Riadenie prechodu medzi etapami (Managing a Stage Boundary)- poskytuje riadiacemu výboru informácie, na základe ktorých môže preskúmať a zhodnotiť pokračujúcu životaschopnosť projektu, pripravuje plán ďalšej etapy projektu
  • Ukončenie projektu (Closing a Project) – stanovuje fixný bod, v ktorom bude formálne akceptovaný produkt projektu. Potvrdzuje, že stanovené ciele boli dosiahutné a definuje, akým spôsobom budú merané očakávané benefity po ukončení projektu.

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?