História a vývoj ITIL®

Prvá verzia knižnice ITIL® (označovaná ako ITIL® V1) vznikla koncom 80. rokov minulého storočia, kedy britská vládna agentúra CCTA, Central Computer and Telecommunications Agency, začala postupne vydávať jednotlivé publikácie zhŕňajúce najlepšie skúsenosti z praxe riadenia služieb IT (prvý súbor  ITIL® V1 bol vydaný v roku 1989, celá knižnica V1 obsahovala príjemných 46 kníh).

Kľúčovým rysom ITIL® už vtedy bolo, že sa nejednalo o pravidlá vymyslené úradníkmi či teoretikmi, ale o skutočnú a osvedčenú prax. Vďaka tomu, že ITIL® obsahoval postupy, ktoré skutočne fungovali, prišlo k jeho rýchlemu rozšíreniu mimo britský vládny sektor, pre ktorý bol pôvodne určený, a zhruba od prelome storočia je ITIL® považovaný za medzinárodne akceptovaný štandard pre riadenie služieb informačných technológií.

Celosvetovému rozšíreniu ITIL® pomohli dve výrazné skutočnosti, ku ktorým prišlo na začiatku 90. rokov minulého storočia:

  • Založenie združenia itSMF, IT Service Management Forum, v roku 1991 vo Veľkej Británii. Toto združenie sa sformovalo okolo autorov a recenzentov prvej verzie knižnice s cieľom zdieľať skúsenosti z odboru ITSM, ale čoskoro začali byť zakladané pobočky itSMF aj v ďalších štátoch (v SR až v roku 2008 a funguje úspešne dodnes), a to ako neziskovej organizácie združujúcej IT manažérov a ITSM špecialistov.
  • Zavedenie medzinárodne akceptovaných certifikácií odbornej spôsobilosti v ITSM. Jednotlivé organizácie zistili, že pre riadenie informatiky potrebujú nielen technicky, ale aj manažérsky kvalifikovaných odborníkov, a tak začali pre obsadzovanie manažérskych pozícií v IT požadovať znalosť riadenia služieb IT potvrdenú certifikačnou skúškou.

Vývoj druhej verzie knižnice ITIL® (označovanej ako ITIL® V2) sa začali koncom 90. rokov ešte pod vedením CCTA. Prvá publikácia tejto druhej verzie ITIL®, kniha Service Support (niektorými odborníkmi považovaná do dnešného dňa za najúspešnejšiu publikáciu v celej histórii knižnice vôbec), vyšla v roku 1999. Dôležitým medzníkom v histórii ITIL® bol zánik agentúry CCTA v roku 2000 a prevod dohľadu nad knižnicou na novo zriadenú agentúru OGC, ktorej názov sa v roku 2011 zmenil na Cabinet Office. Cabinet Office následne dokončil vydanie druhej verzie knižnice, posledná  publikácia druhej verzie vyšla až v roku 2006. V tejto verzii  mala knižnica spolu 10 titulov.

Práce na tretej verzii knižnice ITIL® (označovanej ako ITIL® V3) začali už v apríli 2004, tzn. dva roky pred vydaním poslednej publikácie druhej verzie, a boli ukončené dňa 31.5.2007 vydaním piatich ústredných publikácií ITIL® V3. Rozvoj tretej verzie knižnice sa tým zďaleka neskončil – postupne boli vydávané ďalšie doplňujúce a rozširujúce publikácie, takže konečný rozsah knižnice počítal okolo 20 zväzkov a bol dopĺňaný aj aktualizáciami a databázou znalostí na webovom portáli AXELOS.

Päť hlavných publikácií ITIL® V3 a Výkladový slovník pojmov a skratiek boli v roku 2011 aktualizované (táto aktualizácia je označovaná ako ITIL® 2011 Edition).

Od roku 2013, Cabinet Office zastupujúci Vládu Jej Veličenstva (Her Majesty’s Government – HMG) v Spojenom Kráľovstve a Capita plc, vytvorili novú joint venture spoločnosť AXELOS, ktorá má za úlohu riadiť, rozvíjať a rozširovať globálne Best Practice portfólio. Zároveň spravuje vlastnícke práva a ochranné známky.

Knižnica ITIL® V3 bola v roku 2016 doplnená publikáciou ITIL® Practitioner, ktorá okrem praktického prístupu k stotožnení sa a adaptácii ITIL (adopt and adapt), priniesla Hlavné princípy (Guiding Principles). Hlavné princípy pomáhajú pri náročných rozhodnutiach pri riadení služieb a použitie týchto princípov zásadne smeruje tieto rozhodnutia k lepšej šanci uspieť.

Súčasná štvrtá verzia knižnice ITIL® (označovaná ako ITIL® 4 a uvedená začiatkom roku 2019) vzišla z predchádzajúcich verzií poskytnutím praktického a flexibilného základu pre organizácie na ich ceste v novom svete digitálnych transformácií. ITIL® 4 poskytuje ucelený (end-to-end) model fungovania pre dodávku a prevádzku technologicky založených produktov a služieb a pomáha IT tímom v plnení ich kľúčovej úlohe v celkovej biznis stratégii.

ITIL® 4 využíva a zhodnocuje investície, ktoré organizácie a jednotlivci už vložili do ITIL® a predstavuje ďalšie rozšírenie existujúceho rámca. Táto investícia je ochránená tým, že ITIL® 4 prináša praktickú a pružnú transformáciu, ktorá pomáha organizáciám sa prispôsobiť na nové spôsoby práce vyžadované moderným digitálnym prostredím.

Obsahové rozdiely medzi ostatnými dvoma verziami ITIL® sú popísané v sekcii Rozdiely verziami ITIL® V3 a ITIL® 4.


Prehľad historického vývoja by nebol úplný bez zmienky vplyvu normy ISO/IEC 20000, ktorá bola vydaná dňa 15.12.2005, a to prebratím britskej normy BS 15000 do medzinárodného systému ISO. Táto norma je určená k realizácii nezávislého certifikačného auditu systému riadenia podnikovej informatiky, založenej na princípoch ITIL®. Napriek tomu, že prvé audity boli realizované už od roku 2003 ešte podľa normy BS 15000, do dnešného dňa nie je táto certifikácia rozšírená tak, ako sa pôvodne očakávalo, takže vplyv tejto normy na celosvetovom šírení a používaní ITIL® nie je príliš zásadný. Ďalšie podrobnosti viď informácie v sekcii ISO/IEC 20000.

Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?