Témy PRINCE2®

Témy PRINCE2 popisujú aspekty projektového riadenia, ktoré musia byť aplikované v projekte.

  • Zdôvodnenie projektu (Business Case) – popisuje dôvod, pre ktorý sa má projekt realizovať, jeho očakávané náklady, benefity a riziká
  • Organizácia (Organization) – stanovuje jednotlivé úrovne riadenia projektu, vzťahy medzi nimi, popis rolí, zodpovednosti, kompetencie
  • Kvalita (Quality) – určuje ako bude kvalita plánovaná a riadená v priebehu projektu
  • Plány (Plans) – popisuje kroky potrebné na vypracovanie plánov a PRINCE2® techniky, ktoré majú byť použité. Popisuje techniku produktovo-orientovaného plánovania
  • Riziko (Risk) – stanovuje, ako budú riziká identifikované a riadené v rámci projektu
  • Zmena (Change) – definuje spôsob vyhodnocovania a riadenia akýchkoľvek požiadaviek na zmenu oproti schváleným produktom
  • Progres (Progress) – monitoruje a porovnáva aktuálnu situáciu oproti schválenému plánu

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?