Princípy Agile Scrum

Pre tímy stretávajúce sa s klasickým projektovým manažmentom a tradičnými vývojovými metódami predstavuje Scrum zásadnú zmenu v pracovnej činnosti.

Scrum, ako taký, sa zakladá na samo-organizovaných tímoch a minimálnej formálnosti, to však neznamená, že zbavuje členov tímu zodpovedností. V tíme pracujúcom podľa Scrum nájdeme vždy dve nasledovné roly:

  • Vlastník produktu (Product owner) – reprezentant zákazníka, ktorý prednáša požiadavky a určuje ich prioritu
  • Scrum master – slúži ako styčný bod medzi vývojárskym tímom a okolím. Scrum master zároveň zabezpečuje, že tím venuje maximum svojho času vývoju a nie je rušený okolím. Treba však podotknúť, že Scrum master NIE je projektový manažér a nevykonáva rozhodnutia v mene tímu.

Obe roly spolu s vývojármi tvoria tím, ktorý je ako celok zodpovedný za odovzdanie produktu. Práca v tíme je organizovaná tímom samotným, čo predstavuje výrazný rozdiel oproti klasickým metódam projektového riadenia. V Scrum, ale aj v iných agilných metodikách, je taktiež bežné, že vývojári sú fyzicky na jednom mieste, čo výrazne uľahčuje komunikáciu.

Okrem definície týchto kľúčových rolí je Scrum založený aj na princípe tzv. Ohraničenia času (Time-boxing), pričom všetky aktivity – či už denné porady, Sprint-y alebo akékoľvek rozhodnutia, majú pevne obmedzenú časovú dĺžku. Toto obmedzenie slúži na zvýšenie produktivity, keďže nedáva tímu priestor na riešenie nepodstatných záležitostí. Zároveň je možné Scrum projekty omnoho lepšie plánovať, keďže dĺžky jednotlivých úkonov sú pevne dané.


Chcete sa dozvedieť viac o Agile?