Project management & PRINCE2®

Projektové riadenie (Project management) je súhrn riadiacich úloh, riadiacej organizácie, riadiacich techník a riadiacich prostriedkov na realizáciu projektu. Jeden z najznámejších a osvedčených best practice pre projektové riadenie je PRINCE2®.  

Projektový management je kľúčovým faktorom úspechu v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. Organizácie sa stále viac spoliehajú na štandardizované metódy, ktoré im pomáhajú riadiť a spravovať projekty efektívne. Jednou z takýchto osvedčených metód je PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments), ktorá poskytuje rámec pre riadenie projektov. V tomto článku sa pozrieme na definíciu, úlohy, výhody a ďalšie kľúčové aspekty tejto metódy.

Definícia PRINCE2

PRINCE2 je metódou riadenia projektov, ktorá sa vyvinula v Spojenom kráľovstve. Táto metóda je špecificky navrhnutá tak, aby bola univerzálna, prispôsobiteľná a použiteľná pre projekty rôzneho rozsahu a charakteru. Jeho základné princípy sú založené na osvedčených postupoch a skúsenostiach z realizácie projektov.

Základná štruktúra PRINCE2

PRINCE2 sa skladá zo sady zásad, tém a procesov, ktoré tvoria rámec pre riadenie projektov. Zásady zahŕňajú napríklad neustále overovanie oprávnenosti projektu, spravovanie projektu fázovo, či zabezpečenie aktívnej účasti zainteresovaných strán. Témy sú oblasti, ktoré sa musia prejaviť v celej dobe trvania projektu, ako napríklad kvalita, riziká či plánovanie. Procesy sú kroky, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Základná štruktúra PRINCE2® pozostáva z:

Výhody PRINCE2

PRINCE2 prináša niekoľko výhod pre organizácie, ktoré sa rozhodnú implementovať túto metódu. Medzi hlavné patrí zvýšená kontrola nad projektom, jasná definícia zodpovedností a rolí, efektívnejšie využívanie zdrojov, zvýšená transparentnosť projektových aktivít a schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam.

Úlohy PRINCE2

V rámci PRINCE2 sú definované jasné úlohy a zodpovednosti pre jednotlivých členov projektového tímu. Projektový manažér je zodpovedný za vedenie projektu, riadenie rizík a komunikáciu so zainteresovanými stranami. Board projektu zabezpečuje, aby projekt smeroval správnym smerom a mal dostatočnú podporu. Tím projektu sa zameriava na konkrétne úlohy a aktivity v rámci projektu.

Kľúčové Aspekty PRINCE2

Kľúčové aspekty PRINCE2 zahŕňajú jasné definovanie cieľov projektu, pravidelné hodnotenie jeho oprávnenosti, riadenie projektu pomocou fáz, pružnú adaptáciu a neustále zlepšovanie na základe skúseností.

Fázy Projektu PRINCE2

PRINCE2 delí projekt na logické fázy, pričom každá fáza má svoje jasne definované ciele. Tento prístup umožňuje lepšie riadenie projektu a pružnú adaptáciu k meniacim sa podmienkam počas jeho trvania. Fázy projektu zahŕňajú spustenie projektu, inicializáciu, realizáciu, uzáver a hodnotenie.

Procesy PRINCE2

PRINCE2 definuje sedem procesov, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie projektu od jeho začiatku do konca. Medzi tieto procesy patria inicializácia projektu, riadenie fázy projektu, riadenie dodávky, riadenie zmeny, riadenie kvality, riadenie rizík a uzáver projektu.

V závere možno povedať, že PRINCE2 predstavuje komplexný a škálovateľný prístup k riadeniu projektov. Jeho využitie môže prispieť k zlepšeniu efektívnosti projektov a ich úspešnému dokončeniu. Implementácia PRINCE2 umožňuje organizáciám dosahovať svoje ciele s jasným rámcom riadenia projektov a štruktúrovanými postupmi.

project management
Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

YouTube player

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2® a Project Management?