Princípy PRINCE2®

 • Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu (Continued business justification) – projekt musí mať trvalé obchodné zdôvodnenie opodstatnenosti a životaschopnosti projektu vo všetkých jeho etapách.
 • Učenie sa zo skúseností (Learn from experience) – pri riadení projektu sa prihliada na pozitívne aj negatívne skúsenosti z predchádzajúcich projektov. Skúsenosti z riadeného projekte za následne využívajú pre ďalšie projekty, prípadne firemné procesy
 • Definované roly a zodpovednosti (Defined roles and responsibilities) – jasne definované a schválené roly a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry projektu. Zabezpečuje, aby boli plnené obchodné záujmy a aj záujmy používateľov aj dodávateľov
 • Riadenie po etapách (Manage by stage) – projekt je plánovaný, riadený a monitorovaný na báze manažérskych etáp
 • Riadenie na základe výnimky (Manage by exception) – v rámci projektu sú stanovené tolerancie pre jednotlivé projektové ciele a súčasne stanovenie limitov pre delegovanie zodpovednosti
 • Zameranie sa na produkty (Focus on products) – pri plánovaní projektu sú prioritne zadefinované produkty, ktoré majú byť v rámci projektu dodané a až následne sú k nim priraďované aktivity
 • Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu (Tailor to suit the environment) – úroveň riadenia projektu musí zodpovedať prostrediu projektu, jeho rozsahu, dôležitosti, rizikovosti, komplexnosti.

Tieto princípy sú charakterizované ako:

 • Univerzálne – aplikovateľné pre každý projekt
 • Samovalidovateľné – overené a stále overované v praxi na mnohých projektoch
 • Podporujúce – používateľom umožňujú prispôsobovať riadenie projektu jeho potrebám
 • Vychádzajú z poučení – sú v nich zakomponované pozitívne aj negatívne poučenie z realizovaných projektov

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?