Všeobecné obchodné podmienky

Platné pre obchodné vzťahy medzi účastníkmi vzdelávacích služieb (ďalej „služby“) a spoločnosťou OMNICOM, s.r.o., sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36 363 383, IČ DPH: 2022200576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel s.r.o. , reg.č: 48750/B. (ďalej „OMNICOM“) pri nákupe vzdelávacích služieb OMNICOMu na diaľku prostredníctvom eshopu portálu omnicom.digital (ďalej „portál“):

1. Dodacie podmienky

OMNICOM sa zaväzuje dodať vzdelávacie služby v rozsahu a termínoch, ako sú uvedené na portáli. OMNICOM si zároveň vyhradzuje právo zmeny termínu konania, resp. zrušenia služby a to bez náhrady, pričom o tejto skutočnosti informuje účastníkov najneskôr 6 pracovných dní pred termínom realizácie služby.

Rozsah dodávaných služieb je po objednaní služby zmeniť iba v prípade, ak je takýto zásah vyžiadaný treťou stranou, ktorú OMNICOM nemôže ovplyvniť (napr. sylaby kurzov od AXELOSu, EXIN, PeopleCert a pod.).

2. Ceny služieb

Ceny za dodávané služby sú uvedené na portáli pri jednotlivých službách (stránky s popismi kurzov). Ceny obsahujú všetky náklady účastníka pri realizácii služby, vrátane priestorov, písomnej dokumentácie a pomôcok, logistiky, občerstvenia a obedov. Pri službách kde je to písomne uvedené, náklady obsahujú aj príslušný certifikačný test tretej strany (EXIN, PeopleCert …). Cena neobsahuje DPH, DPH bude pripočítaná k výslednej cene kurzu podľa príslušných zákonov SR a EU.

3. Platobné podmienky

Cena za kurz sa štandardne uhrádza na základe faktúry na bankový účet OMNICOMu, vystavenej po ukončení kurzu. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria fyzické osoby a právnické osoby, ktoré službu objednávajú prvýkrát, kde si OMNICOM vyhradzuje vyžadovať zálohovú platbu vo výške 100% s úhradou vopred, a to s pripísaním na účet OMNICOMu najneskôr 1 deň pred realizáciou služby.

4. Stornovacie podmienky (odstúpenie od účasti na kurze/teste účastníkom)

V prípade zrušenia objednávky v deň realizácie služby, alebo posledný pracovný deň pred dňom realizácie služby, bude účastníkovi fakturovaná suma vo výške 100% ceny služby.

V prípade zrušenia objednávky 5 a menej pracovných dní pred dňom realizácie služby bude účastníkovi fakturovaná suma vo výške 50% z ceny služby.

V prípade, ak účastník stornuje svoju účasť a účastníkovi boli už pred stornovaním doručené materiály ku službe, bude účastníkovi účtovaný aj fixný poplatok 150 EUR bez DPH za tieto materiály.

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na službe.

5. Reklamačné podmienky

V prípade, ak účastník nie je spokojný s kvalitou, alebo rozsahom poskytnutých služieb, chce podať sťažnosť alebo iný podnet, môže tak urobiť do 30 dní odo dňa ukončenia realizácie služby na email adrese info@omnicom.digital. OMNICOM v takom prípade prešetrí podnet účastníka v súlade so zákonmi SR a informuje účastníka o výsledku konania do 30 dní odo dňa podania podnetu.

6. Ochrana osobných údajov

Zaslaním objednávky, resp. registrácie na službu účastník súhlasí v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov spoločnosťou OMNICOM, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Tomášikova 64, IČO: 36363383) pre účel registrácie na službu v zmysle týchto podmienok. Viac informácií

7. Ochrana duševného vlastníctva

Všetky materiály poskytnuté spoločnosťou OMNICOM podliehajú autorským právam. Všetky autorské a duševné práva vzťahujúce sa k poskytovaným materiálom ostávajú vlastníctvom OMNICOMu, resp. vlastníka duševných práv uvedeného v daných materiáloch.

Účastník služby sa zaväzuje, že tieto materiály nebude kopírovať, publikovať, prenajímať, predávať či šíriť akýmkoľvek iným spôsobom bez predošlého a výslovného písomného súhlasu OMNICOMu resp. vlastníka duševných práv uvedeného v daných materiáloch.

8. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm