ISO 20000

ISO/IEC 20000 je medzinárodný štandard určený k vykonaniu objektívneho nezávislého posúdenia a certifikačného auditu systému riadenia IT služieb v organizácii.

Pokiaľ certifikačná autorita zhodnotí, že systém riadenia IT služieb je v súlade s požiadavkami normy, organizácii vydá certifikát zhody s ISO 20000-1.

Tento certifikát je dôkazom, že systém riadenia IT služieb je nastavený v súlade s požiadavkami tohoto medzinárodného štandardu.

  1. To znamená, že tento certifikát nie je sám o sebe zárukou kvality IT služieb
  2. Certifikovaný je systém riadenia IT služieb, nie však samotné služby

Pokiaľ je systém riadenia IT služieb nastavený v súlade s požiadavkami normy, je to zárukou toho, že prostredie, v ktorom sú služby poskytované, je riadené a kontrolované a teda sú vytvorené organizačné a technické predpoklady k tomu, aby poskytované služby spĺňali požiadavky zákazníkov na kvalitu. ISO/IEC 20000 je normou, ktorá má podobný význam ako ISO 9001, a však ISO/IEC 20000 je špecificky zameraná na poskytovanie IT služieb (prípadne interných IT služieb), zatiaľ čo ISO 9001 je omnoho všeobecnejšia, lebo má celopodnikový záber a je aplikovateľná na všetky odvetvia.


Tu zverejnené informácie pre Vás pripravil správca tohoto webu – spoločnosť OMNICOM, s.r.o., autorom odborných častí webu (ITSM-ITIL®, ISO 20000, Certifikácia a Odkazy) je uznávaný odborník v oblasti ITSM – Mgr. Jiří Skála, ITIL Expert. Aktualizované 5/2019 interným audítorom a konzultantom pre ISO 20000 – Ing. Linda Lichnerová, PhD.