Certifikácia ITSM nástrojov

Certifikačná schéma overujúca schopnosti SW nástrojov podporovať ITIL® procesy, je vo vlastníctve inštitútu AXELOS Limited. Táto certifikačná schéma obsahuje 3 úrovne: Bronze, Silver a Gold:

  1. Pre získanie úrovne Bronze musí nástroj spĺňať tzv. Mandatory Assessment Criteria stanovené vlastníkom schémy, tj. spoločností AXELOS, čo musí nezávislo preveriť akreditovaný subjekt, tzv. Licensed Software Assessor. Mandatory Assessment Criteria obsahujú hodnotiace kritéria pre spolu 22 ITIL® praktík plus jednu sadu všeobecných požiadaviek, ktoré musí spĺňať každý nástroj.
  2. Pre získanie úrovne Silver musí dodávateľ nástroja okrem splnenia Mandatory Assessment Criteria navyše preukázať, že nástroj používajú najmenej 3 zákazníci v produkčnom prostredí, čo musia zákazníci písomne potvrdiť.
  3. Pre získanie úrovne Gold musia navyše vyššie uvedení zákazníci (t.j. najmenej 3) potvrdiť, že implementáciou nástroja preukázateľne prišlo k automatizácii ITIL® procesov.

Ďalšie podrobnosti o obsahu tejto certifikačnej schémy, vrátane zoznamu subjektov, poverených realizovať overenie zhody s požiadavkami (Licensed Software Assessor) a zoznam nástrojov, ktoré boli úspešne certifikované na jednotlivých úrovniach, sú dostupné na oficiálnom webe ITIL® v sekcii ITIL Software Scheme.

Na trhu je viacero spoločností, ktoré sa dlhodobo tejto problematike venujú a a majú vlastný systém hodnotenia SW nástrojov napr. https://certified-tool.com/tools/