ITIL® The four dimensions of service management

Štyri dimenzie riadenia služieb

Pre podporu holistického prístupu k riadeniu služieb ITIL®4 definuje štyri dimenzie, ktoré sú spoločne kritické pre efektívne a účelné zaistenie hodnoty pre zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán vo forme produktov a služieb. Sú to:

Organizations and people (Organizácie a ľudia)

Je potrebné zaistiť, že štruktúra organizácie tak ako jej roly, zodpovednosti a systém schvaľovania a komunikácie je dobre definovaný a podporuje celkovú stratégiu a model fungovania.

Information and technology (Informácie a technológie)

Táto dimenzia zahŕňa informácie a znalosti, nutné pre riadenie služieb ako aj potrebné technológie. Taktiež zahŕňa vzťahy medzi jednotlivými komponentmi SVS (Service value system), ako sú vstupy a výstupy aktivít a praktík.

Partners and suppliers (Partneri a dodávatelia)

Dimenzia partneri a dodávatelia predstavuje vzťahy danej organizácie s ostatnými organizáciami, ktoré sú zapojené do návrhu, vývoja, nasadenia, zavádzania, podpory a/alebo kontinuálneho zlepšovania služieb.

Value streams and processes (Hodnotové toky a procesy)

Aplikované na organizáciu a jej SVS, doména Value streams and processes rieši ako jednotlivé časti organizácie spolupracujú integrovaným a koordinovaným spôsobom umožňujúcim spolutvorbu hodnoty prostredníctvom produktov a služieb. Táto dimenzia sa zameriava na aktivity, ktoré organizácia vykonáva, ako sú usporiadané, a taktiež, ako organizácia zabezpečí efektívne a účelné umožnenie spolutvorby hodnoty (value co-creation) pre všetkých zúčastnených (stakeholders).

Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  

Štyri dimenzie reprezentujú pohľady, relevantné pre celý SVS – Service value system. Všetky z nich sa týkajú riadenia služieb a služieb samotných.


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?