Rozdiely medzi PRINCE2®, PRINCE2 Agile® a Agile Scrum

V súčasnosti pribúda otázok od záujemcov o vzdelávanie aký je vlastne rozdiel medzi pojmami a obsahmi best practice metodík PRINCE2, PRINCE2 Agile a Agile Scrum. Ktorý kurz pomôže projektovému manažérovi pri riadení projektov, členom agilných tímov v SW vývoji, alebo záujemcom o agilné prístupy ako také?

 Aké sú teda rozdiely medzi jednotlivými metodikami a ktorá je vhodná pre koho?PRINCE2® je celosvetovo uznávaná metodika pre riadenie projektov. Rieši manažment projektu z pohľadu troch úrovní riadenia:

  • Directing – riadiace a rozhodovacie kompetencie Project Boardu
  • Managing – riadiace a rozhodovacie kompetencie Project managera
  • Delivering – riadiace a rozhodovacie kompetencie Team managera

PRINCE2® však vôbec nerieši, akými technickými spôsobmi budú projektové produkty realizované (napr. stavba domu, vytvorenie atlasu máp, vývoj SW produktu). Teda aké metódy a postupy budú členovia tímov používať pri dodávaní jednotlivých produktov, ktoré majú byť výstupom z projektu. PRINCE2® tiež neupravuje spôsob riadenia členov jednotlivých tímov ich Team managermi.

Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  • Ak ste projektový manažér, potrebujete riadiť projekty niektorou z celosvetovo uznávaných metodík a disponovať k tomu zodpovedajúcim certifikátom, tak kurzy PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner sú vhodné pre Vás.

Agile

PRINCE2 Agile®metodika kombinuje silné stránky PRINCE2®, ktorými sú strategické (Directing) a operatívne (Managing) riadenie projektu so silnými stránkami agilných techník, zamerané na dodávku produktov. Táto metodika upravuje postupy riadenia projektu na všetkých jeho úrovniach, ak je pre spôsob dodávky jedného alebo viacerých projektových produktov zvolený agilný prístup. Zároveň upozorňuje na špecifiká fungovania a správania sa členov tímov využívajúcich niektorú z agilných techník. Poskytuje návody napr. na to, ako môže projektový manažér sledovať progres projektu za súčasného využitia informačných nástrojov, ktoré sú využívané jednotlivými agilnými technikami.

PRINCE2 Agile® neurčuje, aká agilná technika má byť v projekte použitá. Môže sa využívať napr. Scrum, Kanban, Lean Startup, … prípadne ich kombinácia.

Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Metodiky PRINCE2® ani PRINCE2 Agile® nie sú pri ich uplatňovaní limitované typom produktov, ktoré majú byť výstupom projektu. Sú využiteľné pri riadení projektu dodávky akýchkoľvek produktov, či už je to projekt zameraný na zmenu firemnej organizácie, vytvorenie nového prototypu auta alebo dodávku software.

  • Ak ste projektový manažér, ktorý okrem riadenia projektov potrebuje aj úzko spolupracovať s agilnými tímami, ktoré v rámci Vášho projektu dodávajú produkty a pochopiť ich filozofiu práce, tak kurzy PRINCE2 Agile® Foundation a PRINCE2 Agile® Practitioner sú pre Vás.

Scrum

Scrum je najpopulárnejšou a najrozšírenejšou agilnou metodikou. Používa sa iba pri vývoji software. Určuje aké roly musia byť vo vývojovom tíme (Product owner, Scrum master), akým spôsobom samoorganizovaný vývojový tím pracuje s požadovanými funkčnosťami (product backlog), zdieľa informácie, „oceňuje“ náročnosť jednotlivých vývojových úloh, tzv. user stories.

Pomocou Scrum metodiky dokáže tím dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu, umožniť neustále zlepšovanie a uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny.

Ak je dodávka software realizovaná metodikou Scrum a má byť riadená ako projekt, vtedy môže byť na riadenie projektu použitá metodika PRINCE2 Agile®.

Tu treba poukázať na to, že aj keď Scrum používa agilné princípy, agilita a agilné princípy sú oveľa širší pojem a dajú sa použiť aj v mnohých ďalších oboroch, nielen pri agilnom vývoji SW. Pomocou agilných princípov môžete viesť rôzne tímy, dodávať produkty a služby Vašim zákazníkom a podobne. Agilita je (podobne ako napr. Lean) viac zmena spôsobu nazerania na svet (mindset) ako metodika, priamo popisujúca, čo je potrebné vykonať.

  • Ak ste nový člen SW vývojového tímu a potrebujete spoznať agilné princípy ako také, obsah Scrum metodiky a potvrdiť si svoje znalosti certifikátom, potom sú kurzy Agile Scrum Foundation, Agile Scrum Product Owner a Scrum Master vhodné pre Vás.
  • Ak ste manažér zodpovedný za nasadenie agilných princípov do tímov vo Vašej organizácii, potom odporúčame kontaktovať externých konzultantov. Nakoľko v tejto oblasti de facto neexistuje generická metodika.

Záver

Záverom treba podotknúť, že vývoj v týchto oblastiach neustále napreduje a je vhodné ho priebežne sledovať, ako aj príbuzné best practice. V súčasnosti veľmi populárny DevOps, ktorý s agilnými princípmi úzko súvisí.

Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ak ste v článku nenašli odpoveď na Vaše otázky, potreby, naši OMNICOM konzultanti a tréneri sa Vám radi pokúsia navrhnúť riešenie. Stačí nás kontaktovať na sales@omnicom.sk


Článok pre Vás pripravila Ing. Zuzana Cillingová, projektová manažérka a akreditovaná lektorka kurzov PRINCE2® a PRINCE2 Agile® spoločnosti OMNICOM.

Zdroje:
– Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition, Book By AXELOS Published 18 May 2017
– An Executive Guide to PRINCE2 Agile® Book By AXELOS Published 31 Aug 2017
– Manifesto for Agile Software Development, agilemanifesto.org


Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?