História normy ISO/IEC 20000

Predchodcom normy ISO/IEC 20000 je britská norma BS 15000:

•    1995 – BSI (British Standard Institute) vydáva prvú verziu Code of Practice, ktorá obsahuje popis 4 základných ITSM procesov

•    1998 – BSI vydáva druhú verziu Code of Practice, ktorá obsahuje popis už 13 ITSM procesov

•    2000 – BSI vydáva prvú verziu normy BS 15000, ktorá obsahuje novú verziu pôvodného Code of Practice plus ďalšie tri časti.

•    2002 až 2004 – postupne vychádzajú novšie verzie jednotlivých častí normy BS 15000

Prvé dve časti normy ISO/IEC 20000 boli vydané medzinárodnou organizáciou ISO dňa 15.12.2005, a to takmer doslovným predpisom normy BS 15000-1:2002 a BS 15000-2:2003. Zmeny neboli nijako zásadné a týkali sa iba:

•    Odstránenie chýb v číslovaní odsekov a zavedenie konzistencie medzi oboma časťami normy, tj. zjednotenie číslovania vzájomne si zodpovedajúcich kapitol

•    Doplnenie diagramu modelu „Plan-Do-Check-Act“

•    Čiastkové zmeny textu, najmä úpravy terminológie a jej zjednotenie medzi oboma časťami normy

•    Lepšie štruktúrované texty do odsekov a štylistické úpravy

Ďalší vývoj normy bol v znamení vydávania ďalších častí normy, prípadne v ich aktualizovaní. Norma ISO 20000 má v súčasnosti vynovenú štruktúru.

V roku 2011 prešla norma ISO /IEC 20000:2011 zásadnou revíziou, kedy bolo definovaných celkom 19 procesov Systému manažérstva kvality.

V septembri 2018 bola vydaná nová verzia ISO/IEC 20000: 2018, kde bola štruktúra normy zosúladená so štruktúrou ostatných ISO štandardov (napr. 9001, 27001 a ostatné), pričom došlo aj k aktualizácií a zmene jednotlivých ITSM procesov.