ITIL® Service value system

ITIL®4 Service value system (SVS) popisuje, ako všetky komponenty a aktivity organizácie pracujú spoločne ako systém umožňujúci vytváranie hodnoty.

 Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  

Vstupy ITIL® SVS

Opportunities (Príležitosti) predstavujú príležitosti, ako pridať hodnotu zúčastneným stranám (stakeholders), alebo inak zlepšiť organizáciu.

Demand (Dopyt) zahŕňa potreby alebo túžby po výrobkoch a službách od vnútorných a vonkajších spotrebiteľov.

Outcome (Výsledkom) SVS je Value (Hodnota), ktorá predstavuje vnímané výhody, užitočnosť a význam niečoho. ITIL® SVS umožňuje vytváranie rozličných typov hodnoty pre širokú skupinu zúčastnených strán.

Komponenty ITIL® SVS

Guiding principles (Hlavné princípy) – Odporúčania, ktoré môžu usmerňovať organizáciu za všetkých okolností bez ohľadu na zmeny v jej cieľoch, stratégiách, druhu práce alebo štruktúre riadenia.

Governance – Spôsob, akým je organizácia riadená a kontrolovaná.

Service value chain (Hodnotový reťazec služby) – Sada vzájomne prepojených aktivít, ktoré organizácia vykonáva na poskytovanie hodnotného produktu, alebo služby svojim zákazníkom a na uľahčenie realizácie hodnoty.

Practices (Praktiky) – Súbor zdrojov organizácie určených na vykonávanie práce, alebo na dosiahnutie cieľa.

Continual improvement (Neustále zlepšovanie) – Pravidelná činnosť organizácie, vykonávaná na všetkých úrovniach tak, aby výkonnosť organizácie neustále napĺňala očakávania zainteresovaných strán (stakeholders).


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?