Prístup k biznis analýze

Prečo je holistický prístup v biznis analýze taký dôležitý a čo to znamená?

Idete implementovať zmenu a potrebujete dobrú analýzu? Potom je určite potrebné využiť holistický prístup, čiže zohľadniť všetky funkčné oblasti, biznis aj technické aspekty pri rozvoji celého systému. V rámci holistického prístupu je odporúčané využiť POPIT model, čiže problémy a otázky riešiť v nasledujúcich oblastiach:

  • Procesy (Process) – určiť, či sú procesy a pracovné toky pochopené a zdokumentované.
  • Organizácia (Organisation) – zvážiť kultúru, štýl riadenia a politiku.
  • Ľudia (People) – posúdiť, či majú ľudia správne nastavené zručnosti a úroveň motivácie.
  • Informácie (Information) – zistiť, či sú v prípade potreby k dispozícii informácie na nevyhnutnej úrovni detailu potrebné k rozhodovaniu.
  • Technológia (Technology) – určiť, či technológia a systémy podporujú biznis potrebu.
POPIT model, Paul, Candle, Yeates (2004)

Biznis analytici musia mať holistické zmýšľanie a pri analýze situácie musia byť schopní posúdiť celý systém – čiže všetky uvedené oblasti a nie len jednu alebo niektoré časti. Len takto si na konci dňa budete môcť byť istý, že ste nezabudli na niektorý dôležitý aspekt, ktorý by Vám pri dodávaní alebo realizácii zmeny chýbal.

Je pre nás dôležitá stratégia spoločnosti?

„Stratégia je dlhodobé smerovanie a rozsah pôsobnosti organizácie, ktorá dosahuje výhody v meniacom sa prostredí prostredníctvom konfigurácie zdrojov a kompetencií s cieľom splniť očakávania zúčastnených strán.“ Johnson, Scholes and Whittington (2008)

Stratégiu je potrebné posudzovať na troch úrovniach:

  • Podniková – je to na najvyššej úrovni celkového rozsahu organizácie.
  • Obchodná jednotka – táto stredná úroveň zahŕňa organizačné jednotky s rôznymi vonkajšími zákazníkmi, ktorým slúžia.
  • Prevádzková – toto je najnižšia úroveň a zahŕňa podporu pri uskutočňovaní stratégií podnikových a obchodných jednotiek prostredníctvom alokácie a riadenia zdrojov, procesov a ľudí.

Je potrebné aby jednotlivé stratégie boli zosúladené a stratégie na nižšej úrovni smerovali k napĺňaniu stratégie na vyšších úrovniach. Tak isto zmeny v organizácií musia byť v súlade s definovanými stratégiami a podporovať ich. Preto je pre biznis analytika dôležité poznať stratégiu spoločnosti a pri realizácii zmeny ju vedieť posúdiť.

Na stratégiu vplývajú interné a externé faktory, ktoré je potrebná zanalyzovať za použitia rôznych metód ako sú napríklad PESTLE analýza, Porterov model piatich síl pri analýze vonkajších faktorov, či MOST analýza pri analýze vnútorných faktorov. SWOT analýza zahrňuje vonkajšie aj vnútorné prostredie a je potrebné ju vykonať po predchádzajúcich analýzach, aby sa zistilo aké sú silné a slabé stránky organizácie, akým hrozbám čelí a aké sú jej príležitosti.

PESTLE analýza

Chcete sa viac dozvedieť o Biznis Analýze?