Rola Biznis analytik

Aká je úloha biznis analytika a biznis analýzy?

Úlohou biznis analýzy je teda porozumieť biznis situácii, jasne špecifikovať problémy biznisu, porozumieť čo vníma biznis ako problém a prečo. Pre identifikované problémy následne vykonať nevyhnutné analýzy, pripraviť odporúčania a navrhnúť riešenia. Realizovateľnosť a biznis prínosy sú potom vyhodnotené v rámci „business case“. Pre schválené riešenia biznis analýza podporuje realizačnú fázu a vyhodnocuje reálne prínosy.

Rola biznis analytika v rámci životného cyklu biznis zmeny zabezpečuje:

  • porozumenie aký problém má biznis
  • identifikovanie bodov, požiadaviek a otázok, ktoré je potrebné naplniť a vyriešiť, aby sa problém odstránil
  • riešenie, ktoré je v súlade s biznis potrebami a vyrieši jeho problém

Zodpovednosti biznis analytika sú veľmi široké a preto je dôležité venovať pozornosť aj jeho kompetenciám.

Kompetencie biznis analytikov

Čo sú to kompetencie?

Kompetencia je definovaná ako schopnosť vykonávať konkrétnu činnosť podľa predpísaného štandardu. Jednoducho povedané sú to schopnosti, ktoré sú potrebné na to, aby ste dobre vykonávali prácu biznis analytika.

Aby bol biznis analytik úspešný a priniesol pridanú hodnotu organizácii, musí mať konkrétny súbor kompetencií.

Kompetencie možno rozdeliť do troch oblastí:

  1. Osobnostné vlastnosti – to sú spravidla medziľudské a sociálne zručnosti, ktoré by mal mať každý úspešný analytik. Jednou silnou kompetenciou v tejto oblasti je napríklad komunikácia. To si vyžaduje nielen solídne schopnosti „ daru“ reči a počúvania, ale aj schopnosť komunikovať s technickým aj netechnickým personálom s porozumením.
  2. Biznis znalosti – táto skupina kompetencií sa zameriava na získanie silných biznis zručností. Napr. znalosť domény ako špecifická kompetencia v rámci tejto skupiny zahŕňa pochopenie kľúčových aspektov príslušného biznisu, ktoré analytik podporuje.
  3. Profesionálne techniky – táto oblasť sa zameriava na kompetencie špecifické pre rolu biznis analytika. Napríklad zručnosť v oblasti projektového riadenia je pre analytika užitočná najmä preto, že pri menších projektoch je možné kombinovať rolu biznis analytika a projektového manažéra.

V rámci jednotlivých oblastí sme si uviedli príklady typov kompetencií. Kurz Business Analysis Foundation sa venuje bližšie jednotlivým typom kompetencii pre tieto oblasti a detailne popisuje, aké schopnosti sú potrebné na vykonávanie role biznis analytika.

Je výhodnejšie mať vlastných interných biznis analytikov alebo využiť outsourcing?

Outsourcing znamená, že služby, v tomto prípade IT služby a služby biznis analytika, neposkytujú interní zamestnanci spoločnosti, ale sú poskytované prostredníctvom externého zdroja.

Dôvodom outsourcingu môže byť ušetrenie nákladov a dosiahnutie vyššej kvality. Nevýhodou takejto formy je potrebný manažment riadenia dodávateľov, komunikačné problémy a hlavne know-how mimo organizácie, čo môže mať na druhej strane dopad na kvalitu realizácie zmeny, prípadne jej následnú prevádzku. Preto je vždy veľmi dôležité sa pozrieť na to, čo ideme outsourcovať a či ide o hlavný biznis spoločnosti – konkurenčnú výhodu používania IT alebo o podporné služby. O akú zmenu ide, ktorú ide biznis analytik dodávať? Pokiaľ táto zmena bude v budúcnosti patriť k hlavným činnostiam spoločnosti a teda to bude jej konkurenčná výhoda, je pre spoločnosť dobré vedieť ako sa táto zmena realizovala a odporúčajú sa využiť, v prípade potreby vyškoliť interné zdroje spoločnosti. Pokiaľ ide o malý projekt, ktorého realizácia nebude mať dopad na konečného zákazníka, len napríklad na interné fungovanie časti spoločnosti a spoločnosť nedisponuje potrebnými zdrojmi, je naopak výhodnejšie využiť outsourcing.

V rámci kurzu Business Analysis Foundation sa dozviete ako posudzovať faktory, ktoré majú vplyv na výber interného alebo externého analytika.


Chcete sa viac dozvedieť o Biznis Analýze?