ITIL®4 Specialist – Plan, Implement and Control

NOVINKA! Najnovší kurz z ponuky ITIL®4 Specialist!

Cena

1590 € – 1790 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Tento kurz prináša kandidátom objasnenie kľúčových konceptov, princípov, hodnôt a výziev piatich ITIL 4 praktík:

 • Asset Management
 • Change Enablement
 • Deployment Management
 • Release Management
 • Service Configuration Management

Cieľom kurzu je poskytnúť kandidátom najlepšie skúsenosti z praxe na strategickej aj operatívnej úrovni s maximalizáciou hodnoty z ITIL praktík.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
14. - 16. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 14. - 16. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno

Kurz ITIL Plan, Implement and Control prináša praktické znalosti a zručnosti na efektívne riadenie, podporu a optimalizáciu IT služieb. Implementáciou princípov a osvedčených postupov získaných na tomto školení môžu organizácie zlepšiť riadenie a nasadzovanie produktov, praktík a procesom do jednotlivých prostredí, zlepšiť riadenie zmien a releasov, vylepšiť kontrolu majektu a aktív a dosiahnuť lepšie poskytovanie informácií pre tímy zabezpečujúce IT služby.

Naučíte sa:

 • Kľúčové koncepty, princípy, hodnotu a výzvy piatich manažérskych praktík ITIL 4
 • Porozumieť strategické a operatívne požiadavky na spoluvytváranie hodnoty a dosahovanie obchodných cieľov
 • Integrovať praktiky do hodnotových tokokv organizácie
 • Pochopiť rozhrania a synergie medzi týmito piatimi praktikami
 • Aplikovať metriky a faktory úspechu na zlepšovanie výkonnosti
 • Za poučitia ITIL Maturity model merať, posudzovať a rozvíjať schopnosti jednotlivých praktík

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje znalosti z jednotlivých praktík a vedieť ako ich využiť pre fungujúce hodnotové toky – service value streams.

Kurz ITIL 4 Plan, Implement and Control je štruktúrovaný a zosúladený s rámcom ITIL. Venuje sa Value streams (hodnotovým tokom) a ich integrácii medzi vybranými praktikami. Taktiež využíva adaptáciu Guiding principles.

Kurz sa podrobne venuje každej z nasledovných praktík:

 • Asset Management
 • Change Enablement
 • Deployment Management
 • Release Management
 • ServiceConfiguration Management

Pre každú praktiku sú popísané:

 • Ciele praktiky
 • Relevantné procesy, ich aktivity, vstupy a výstupy
 • Kľúčové faktory úspechu (PSF) a kľúčové metriky (KPI)
 • Roly a kompetencie
 • Pojmy a koncepty (napr. IT asset register, Change model, CI/CD, Release model, CMDB)
 • Procesné roly (napr. IT asset owner, Change manager, Deployment manager, Release manager, Configuration manager)
 • Zručnosti a schopnosti potrebné na efektívne fungovanie
 • Podporujúce informácie a nástroje
 • Možnosti využívania automatizácie
 • Potrebná súčinnosť dodávateľov a tretích strán
 • Odporúčania pre správne fungovanie praktík

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.

Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze.

Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Master, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.

OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.

Kurz obsahuje viacero practických cvičení, ktoré napomáhajú porozumeniu jednotlivých princípov.

Do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby výučby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.

Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku.

Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.

Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.

Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Plan, Implement and Control je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.

Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.

Test pozostáva zo 60 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 39 otázok (65%) správne.

Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.

Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Plan, Implement and Control je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinar - ITIL4 Specialist Plan, Implement and Control

ONLINE
Cena:
0 €

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť