Rámec služieb biznis analýzy  

Jedným z aspektov, vďaka ktorým je biznis analýza taká zaujímavá, je rôznorodosť a rozsah projektov zmien v spoločnostiach. Skúmané zmeny a prístupy potrebné na vykonanie prác v biznis analýze je potrebné prispôsobiť rôznym situáciám ako aj samotnej zmene ako takej. V rámci rôznych kontextov projektu musia biznis analytici prispôsobiť činnosti, ktoré vykonávajú a vybrať techniky, ktoré je vhodné použiť. Musia zapájať a ovplyvňovať všetky zainteresované strany, ktorých názory sa značne líšia. Pohľad koncového používateľa bude iný ako vlastníka projektu, ktorý zmenu platí, zefektívni mu fungovanie jeho procesov ale samotný systém bude využívať na úrovni reportingu.  

Táto rozmanitosť sa odráža v Rámci služieb biznis analýzy, čo sú: 

  • Investigácia situácie a biznis analýza  
  • Hodnotenie uskutočniteľnosti a vypracovanie business case 
  • Zlepšenie biznis procesov 
  • Definovanie požiadaviek 
  • Akceptačné testovanie biznisom 
  • Nasadenie biznis zmeny 

Investigácia situácie a biznis analýza  

Úlohou biznis analytika je zistenie príčiny súčasných problémov, identifikovať potreby biznisu a navrhnúť projekt tak, aby túto potrebu riešil. 

Aktivity biznis analytika 

Hodnotenie uskutočniteľnosti a vypracovanie business case 

Úlohou biznis analytika je posúdiť možnosti riešenia, tak aby napĺňalo požiadavky biznisu ako aj podpora pri vypracovaní „business case“ pre danú zmenu (projekt).  

Aktivity biznis analytika 

Zlepšenie biznis procesov 

Úlohou biznis analytika je skúmanie, analýza a definovanie súčasných biznis procesov a návrh nového procesu aplikovaní GAP analýzy a následne identifikovať potrebné aktivity na implementovanie revidovaného procesu. 

Aktivity biznis analytika 

Definovanie požiadaviek 

Úlohou biznis analytika je podpora pri zisťovaní, analýze a definovaní požiadaviek biznisu na IT zmenu. 

Aktivity biznis analytika 

Akceptačné testovanie biznisom 

Úlohou biznis analytika je podpora pri testovaní IT zmeny biznis / koncovými používateľmi a overení, či je zmena nasadená v rozsahu nimi definovaných požiadaviek. 

Aktivity biznis analytika 

Nasadenie biznis zmeny 

Úlohou biznis analytika je podpora nasadenie nového riešenia biznis a IT zmeny a zabezpečiť, aby nasadenie prebehlo hladko a bez problémov pri prechode z jedného systému na druhý. 

Aktivity biznis analytika 

Zapojenie zainteresovaných strán 

Každá iniciatíva na zmenu (projekt) v biznise má vplyv na mnohých jednotlivcov v rámci spoločnosti a medzi tými, ktorých sa zmena bude týkať, bude pravdepodobne existovať rôzna úroveň záujmu o túto zmien, ako aj možnosti danú zmenu ovplyvňovať. Niektoré zainteresované strany môžu mať priamy vplyv, zatiaľ čo iné môžu byť ovplyvnené iba nepriamo. Niektoré zainteresované strany môžu zastávať silné názory na to, prečo existujú problémy a kde by sa mala zamerať iniciatíva zmeny / projektu. Iní môžu byť menej znepokojení. Niektorí jednotlivci majú jasné názory na to, ako by sa mali zmeniť systémy a pracovné postupy. Iní pevne veria v dôležitosť zachovania status quo.  

Zložitosť zmien a projektov sa potom následne odráža v rôznych pohľadoch, kde úlohou biznis analytika je, je porozumieť zainteresovaným stranám a doviesť ich ku konsenzus a konečnej spokojnosti.  


Chcete sa viac dozvedieť o Biznis Analýze?