Adopt & Adapt ITIL®

ITIL®, tak ako akýkoľvek iný rámec, metodológia alebo filozofia, je len tak dobrý, ako výsledky, ktoré pomáha dosiahnuť. Dôležitý je spôsob ako sú tieto praktiky aplikované. Po celý čas je potrebné mať na pamäti čo je potrebné dosiahnuť a prečo je to potrebné dosiahnuť (Focus on value). Slepo nasledovať ITIL® odporúčania, bez zváženia ich vhodnosti na konkrétnu situáciu, je celkom určite nesprávny spôsob. ITIL® nie je pracovný manuál. Úspešný spôsob vyžaduje použitie kritického myslenia pri všetkých príležitostiach.

Takže keď chceme aplikovať ITIL® do praxe, je potrebné ho:

Adopt (Prijať)

Znamená prijať kultúru organizácie, orientovanú na služby a na zákazníkov. Úspech v riadení služieb je založený na skutočnom záväzku k tejto zmene. Dôkaz takéhoto záväzku možno vidieť nie len v spôsobe, akým ľudia hovoria v organizácii, ale skôr v spôsobe, ako sa správajú, a v tom, ako je správanie podporované.

Adapt (Prispôsobiť)

Snažte sa porozumieť osvedčeným postupom ITIL®, pochopiť, prečo sú odporúčané, a potom aplikovať kritické myslenie na prispôsobenie týchto najlepších postupov situácii, potrebám a cieľom organizácie.

V procese prijímania a prispôsobovania je dôležité mať na pamäti, že ITIL® je založený na praktikách, ktoré fungujú v množstve organizácií na celom svete. Preto sa stali uznávanými osvedčenými postupmi. Ale každá organizácia je iná. Potreba organizácie by mala byť rozhodujúcim faktorom pri uplatňovaní osvedčených postupov. Je vhodné zvážiť aj pomoc externých špecialistov, ktorí majú skúsenosti a „vidia“ veci zvonka.


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?