Čo je to ITIL®

ITIL4® best practice

ITIL® je užitočný súbor best practice techník, s pomocou ktorých organizácia spoluvyvára požadovanú hodnotu pre konzumenta dodávaných IT služieb a produktov.

Pomáha organizáciám a jednotlivcom získať optimálnu hodnotu z informačných technológií a digitálnych služieb. Zároveň pomáha definovať smerovanie poskytovateľa služieb, jeho model a tento zladiť so stratégiou a potrebami zákazníka. 

ITIL® je fyzicky súbor publikácií, ktorý obsahuje zbierku najlepších skúseností z odboru riadenia služieb, vrátane IT služieb. Tieto publikácie sú vo vlastníctve britskej spoločnosti AXELOS, Ltd., ktorá dohliada ešte na šesť ďalších celosvetovo používaných manažérskych rámcov a metodík, z ktorých v SR je najznámejšia metodika riadenia projektov PRINCE2® PRINCE2 Agile®

Názov „ITIL®“ vznikol ako skratka slov „Information Technology Infrastructure Library“, napriek tomu v súčasnej verzii knižnice už nie je pôvodný význam týchto 4 písmen nikde uvedený a používa sa len ako registrovaná ochranná známka. Dôvod je ten, že obsah knižnice sa IT infraštruktúre venuje len z pohľadu ich riadenia, a ešte aj to vo vzťahu k službám IT, a nie k technológiam ako takým. ITIL® obsahuje ucelené, praktické a overené odporúčania pre nastavenie riadenia služieb. Súčasťou je aj jednotný slovník pojmov.

Prínosy ITIL® 

Sme v dobe bezprecedentnej zmeny, známej ako „štvrtá priemyselná revolúcia“. Tá je charakteristická digitálnou transformáciou nášho sveta s nevyhnutnou interakciou medzi ľuďmi, digitálnymi technológiami a hmotnými prvkami. Toto vytvára čoraz rýchlejšie a komplexnejšie prostredie, ktoré vyžaduje, aby organizácie boli agilnejšie, lepšie pripravené a schopné sa prispôsobiť tomu, čo robia,ako to robia a byť pripravené prijať nové spôsoby práce, aby uspeli. ITIL® prostredníctvom svojho rámca pomáha organizáciám prepojiť a zosúladiť tieto rôzne výzvy, ktoré sú dôležité nielen pre oblasť ITSM, ale aj pre širšiu škálu profesionálov pracujúcich v digitálnom svete. ITIL® poskytuje kompletný IT/digitálny model fungovania pre dodávku a prevádzku technologicky podporovaných produktov a služieb a umožňuje IT tímom aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v celkovej biznis stratégii.

Obsah ITIL® 

1. ITIL® 4 obsahuje nasledovné knižné publikácie:

  • ITIL® 4: Foundation
  • ITIL® 4: Create, Deliver and Support
  • ITIL® 4: Direct, Plan and Improve
  • ITIL® 4: High-velocity IT
  • ITIL® 4: Drive Stakeholder Value
  • ITIL® 4: Digital and IT Strategy
  • ITIL® 4: Sustainability in Digital and IT
  • ITIL® 4: Acquiring & Managing Cloud Services

2. Vzhľadom k dlhej histórii ITIL®, je dostupné množstvo starších publikácií, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé aspekty ITSM, resp. svojím obsahom cielia na špecifických čitateľov; mimo iných tu nájdeme knihy, ktoré pomáhajú pripraviť uchádzačov na certifikačné skúšky profesnej spôsobilosti. Množina týchto kníh je priebežne rozširovaná, ich zoznam je k dispozícii na portáli AXELOS

3. Webový portál My Axelos, ktorý obsahuje doplnkové informácie umožňujúce pochopenie princípov ITIL®, napr. procesné diagramy, vzory a šablóny niektorých ITSM dokumentov atď. Časť portálu je prístupná verejnosti, napr. znalostná databáza, avšak jeho väčšia časť je dostupná iba po zriadení plateného účtu.

4. Výkladový slovník pojmov a skratiek, ktorý medzinárodne kodifikuje terminológiu v odbore ITSM. Pre verziu ITIL®4 je slovník súčasťou jednotlivých publikácií a nie je distribuovaný ako samostatná publikácia. Pre ITIL® V3 je slovník k dispozícii v preklade do mnohých jazykov vrátane slovenčiny a je možné ho voľne sťahovať a používať za podmienok uvedených na portáli AXELOS, sekcia ITIL® Glossaries – po potvrdení tam uvedených „Terms and Conditions“ nasleduje presmerovanie na stránku, z ktorej je možné jednotlivé jazykové verzie slovníku (vrátane slovenčiny) stiahnuť.


Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?