Procesy podľa ISO/IEC20000

ISO / IEC 20000-1: 2018 („časť 1“) Riadenie služieb – Definuje požiadavky na služby na „zavedenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému riadenia služieb (SMS). Návrh, prechod, dodávka a zlepšovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky a prinášajú hodnotu zákazníkom, používateľom a organizáciám, ktoré poskytujú služby. Verzia z roku 2018 (ISO / IEC 20000-1: 2018) pozostáva z častí, ktoré nadväzujú na štruktúru na vysokej úrovni prílohy 1 Konsolidovaných smerníc ISO / IEC, časť 1:

1.    Rozsah

2.    Normatívne odkazy

3.    Pojmy a definície

4.    Kontext organizácie

5.    Vodcovstvo

6.    Plánovanie

7.    Podpora systému riadenia služieb

8.    Prevádzka systému riadenia služieb

9.    Hodnotenie výkonnosti

10.  Zlepšovanie

Norma ISO/IEC 20000 definuje procesy, z ktorých sa skladá systém riadenia služieb (anglicky „service management system”, skratka “SMS“) v štruktúre, ktorú zobrazuje nasledujúci obrázok:

ISO/IEC 20000