ITIL®4 Kvalifikačná schéma

Kvalifikačná schéma popisuje systém kvalifikácie jednotlivcov, t.z. ktoré kurzy a certifikácie sú potrebné na dosiahnutie danej kvalifikácie (napr. ITIL® Foundation, ITIL® Managing Professional a pod.). Označuje sa aj ako Certifikácia profesnej spôsobilosti jednotlivca.

Kvalifikačná schéma overujúca spôsobilosť jednotlivca v oblasti ITSM/ITIL® je vo vlastníctve  AXELOS Limited a pre verziu ITIL®4 platí nasledovná kvalifikačná schéma:

Kvalifikačná schéma podľa ITIL®4 

kvalifikacna schema itil4

Copyright © AXELOS Limited 

Hlavné charakteristiky schémy sú nasledovné:

  • Na základnej úrovni ostáva zachovaný modul ITIL Foundation 
  • Nadstavbové moduly sú delené do dvoch skupín ITIL Managing Professional (každodenné fungovanie IT z pohľadu IT Practitionerov a ITIL Strategic Leader (lídri IT zameraní na strategické otázky, vzťah s biznisom a hodnota), pričom modul Direct, Plan & Improve je rovnaký pre obe skupiny
  • Najvyššia kvalifikácia/modul ITIL Master, je v čase písania tohto príspevku (2022) stále v príprave. 

V ďalšom si bližšie popíšme jednotlivé kvalifikačné úrovne.

Základná úroveň ITIL4 Foundation

Kurz ITIL4 Foundation je postavený na oficiálnej publikácii ITIL4 Foundation, ktorá je súčasťou študijných materiálov pre účastníkov kurzu.  

Kurz ITIL Foundation obsahuje popis kľúčových konceptov, princípov a terminológiu podľa ITIL4. Certifikačný test pozostáva zo 40 otázok, 26 musí byť správne zodpovedaných, čas 60 min + 15 min. pre non native speakers. Úspešné absolvovanie certifikačného testu a získaná kvalifikácia „ITIL Foundation“ je povinná pre účasť na nadstavbových kurzoch a testoch.

Nadstavbové moduly ITIL4 Managing Professional

Sú určené pre všetkých Practitionerov, čiže tých IT odborníkov, ktorí získali úroveň ITIL4 Foundation a v svojej každodennej práci sa zaoberajú technológiami, prácou digitálnych tímov, či už v oblasti rozvoja, prevádzky, zlepšovania IT prostredia atď. Moduly (kurzy) v tejto skupine poskytujú praktické a technické znalosti ako riadiť úspešné IT projekty, tímy a workflows.

Nadstavbové moduly ITIL4 Strategic Leader

Sú určené pre strategické pozície v IT, ktoré vedia rozoznať hodnotu pre zákazníka nielen v prevádzke IT služieb, ale pre všetky digitálne postavené služby a produkty. Získanie kvalifikácie ITIL Strategic Leader (SL) demonštruje, že jej držiteľ ma jasnú predstavu o tom, ako IT ovplyvňuje a usmerňuje biznis stratégiu.
Modul (kurz) ITIL Strategist je rovnaký pre obe skupiny – Managing Professional aj Strategic Leader a je založený na reálnom prieniku medzi oboma svetmi.

Účastník sa môže voľne rozhodnúť pre ktorýkoľvek kurz, resp. kvalifikáciu. Nemusí najprv absolvovať stupeň Managing Professional, ale môže si zvoliť rovno stupeň Strategic Leader. 

Úroveň ITIL4 Master

Táto, najvyššia možná kvalifikácia jednotlivca podľa ITIL4, vyžaduje získanie kvalifikačných stupňov Managing professional aj Strategic Leader a jej obsah je vo vývoji.

Postup pre súčasných držiteľov kvalifikácií ITIL V3 Expert a ITIL V3 Intermediate

postup pre ITIL3 Expert

Pre všetkých súčasných držiteľov kvalifikácie ITIL V3 Expert (ktorý má doživotnú platnosť) je do 30.júna 2022 možnosť prechodu (transition, bridge) na novú úroveň ITIL Managing Professional. Úspešným absolvovaním kurzu a certifikačného testu Managing Professional (MP) Transition získajú MP kvalifikáciu. Na získanie druhej kvalifikačnej úrovne ITIL Strategic Leader im stačí úspešne absolvovať modul ITIL Leader – Digital & IT Strategy. Po získaní oboch kvalifikácií môžu pokračovať úrovňou ITIL Master.

V prípade absolventov jedného, alebo viacerých nadstavbových Intermediate modulov podľa ITIL V3 je dostupná už iba možnosť nanovo začať od úrovne ITIL4 Foundation.

Porovnanie obsahovej náplne kurzov ITIL4 vs ITIL V3

Nasledovné tabuľky zobrazujú ako obsah jednotlivých kurzov ITIL4 korešponduje s obsahom kurzov ITILv3. Uvedené znázornenie má informatívny charakter:

Porovnanie s ITIL V3 Intermediate – Lifecycle

porovnanie itil4 vs itil3