ITIL®4 Strategist – Direct, Plan & Improve

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4

Cena

1590 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Naučiť praktické zručnosti potrebné k vytvoreniu IT organizácie, ktorá je schopná sa „učiť a zlepšovať“ s jasným a cieleným strategickým smerovaním. Kurz poskytuje účastníkom praktické a strategické metódy pre plánovanie a zaistenie neustáleho zlepšovania s potrebnou agilitou.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
03. - 05. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 03. - 05. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
 • Porozumenie kľúčových princípov Direct, Plan and Improve (DPI).
 • Budete vedieť, čo zahŕňa smerovanie, riadenie, plánovanie (Direct, Plan) a ktoré metódy a princípy vám pri tom môžu pomôcť.
 • Porozumiete role Governance, Risk and Compliance (GRC) a ako ju integrovať do celkového Service Value System modelu
 • Naučíte sa používať kľúčové princípy a metódy pre neustále zlepšovanie pre všetky typy zlepšení
 • Spoznáte, porozumiete a budete vedieť použiť princípy a metódy komunikácie a organizačných zmien
 • Naučíte sa definovať a používať indikátory (napr. KPIs) a metriky na vyhodnocovanie cieľov
 • Naučíte sa ako využiť Direct, Plan and Improve pre Value Streams (hodnotové toky) a ITIL practices
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL® Direct, Plan and Improve“
 • ITIL 4 Direct, Plan and Improve kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Managing Professional
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL® Direct, Plan and Improve
 • IT riaditelia pre stratégiu (CIO)
 • IT manažéri
 • Manažéri na všetkých úrovniach, ktorí sa podieľajú na stratégii a smerovaní, alebo vytvárajú neustále sa zlepšujúce tímy
 • Manažéri kvality v oblasti IT
 • Vlastníci IT služieb, produktov, špecifických ITSM procesov
 • Jednotlivci, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť vedomosti v oblasti riadenia služieb
 • Záujemcovia ašpirujúci na pozíciu IT manažérov
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Managing Professional, ITIL® Master) 
 • Členovia implementačných projektových tímov v oblasti ITSM
 • Existujúci ITSM profesionáli, ktorí získali kvalifikáciu podľa ITIL® V3 (kurzy Intermediate a Practitioner)

1. Porozumenie kľúčovým pojmom:

 • Smerovanie, riadenie
 • Plánovanie
 • Zlepšovanie
 • Prevádzkový model
 • Riziká
 • Vízia, misia
 • Strategická, taktická a operatívna úroveň
 • Governace, compliance and management
 • Politiky, smernice, usmernenia, metodické pokyny
 • Koncept hodnoty, výsledkov, nákladov a rizík
 • Kaskádovanie cieľov a požiadaviek
 • Rozsah zodpovedností a právomocí – decision-making authority

2. Governace, Risk and Compliance (GRC)

 • Riziká a riadenie rizík
 • Princípy a úloha Governance
 • Zaistenie primeraných opatrení
 • Neustále zlepšovanie
 • Model neustáleho zlepšovania a jeho využitie pre Service Value System
 • Ako nastaviť ciele, výsledky, požiadavky a kritéria na posudzovanie (assessment) a výber vhodných metód
 • Prioritizácia identifikovaných zlepšení
 • Ako vytvoriť, zdôvodniť a presadiť Business case
 • Využitie „improvement reviews“ a „lessons learned“
 • Ako presadiť neustále zlepšovanie do všetkých oblastí a úrovní organizácie

3. Organizačné zmeny

 • Podstata, rozsah a možné výhody vyplývajúce z organizačných zmien
 • Stakeholder manažment
 • Cielená komunikácia a vplyv na ostatných
 • Efektívna spätná väzba

4. Definícia a používanie indikátorov (napr. KPI) a metrík na vyhodnocovanie cieľov
5. Metódy a techniky podporujúce „Direct, Plan and Improve“

 • 4 dimenzie
 • Guiding principles
 • Mapovanie hodnotového toku (Value stream mapping)
 • Optimalizácia workflow
 • Odstraňovanie plytvaní
 • Zaistenie a využitie spätnej väzby

6. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
7. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Direct, Plan and Improve“ (na záver tretieho dňa kurzu)

Máte záujem o detailnejšie zobrazenie obsahu? Pozrite si naše Mindmaps!

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze.

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Direct, Plan & Improve je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Direct, Plan & Improve je 3 roky.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť