ITIL®4 Strategist – Direct, Plan & Improve

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4

Cena

1790 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Naučiť praktické zručnosti potrebné k vytvoreniu IT organizácie, ktorá je schopná sa „učiť a zlepšovať“ s jasným a cieleným strategickým smerovaním. Kurz poskytuje účastníkom praktické a strategické metódy pre plánovanie a zaistenie neustáleho zlepšovania s potrebnou agilitou.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
03. - 05. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 € Áno Slovak
Dátum a miesto 03. - 05. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
Voľné miesta Áno
 • Porozumenie kľúčových princípov Direct, Plan and Improve (DPI).
 • Budete vedieť, čo zahŕňa smerovanie, riadenie, plánovanie (Direct, Plan) a ktoré metódy a princípy vám pri tom môžu pomôcť.
 • Porozumiete role Governance, Risk and Compliance (GRC) a ako ju integrovať do celkového Service Value System modelu
 • Naučíte sa používať kľúčové princípy a metódy pre neustále zlepšovanie pre všetky typy zlepšení
 • Spoznáte, porozumiete a budete vedieť použiť princípy a metódy komunikácie a organizačných zmien
 • Naučíte sa definovať a používať indikátory (napr. KPIs) a metriky na vyhodnocovanie cieľov
 • Naučíte sa ako využiť Direct, Plan and Improve pre Value Streams (hodnotové toky) a ITIL practices
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL® Direct, Plan and Improve“
 • ITIL 4 Direct, Plan and Improve kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Managing Professional
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL® Direct, Plan and Improve
 • IT riaditelia pre stratégiu (CIO)
 • IT manažéri
 • Manažéri na všetkých úrovniach, ktorí sa podieľajú na stratégii a smerovaní, alebo vytvárajú neustále sa zlepšujúce tímy
 • Manažéri kvality v oblasti IT
 • Vlastníci IT služieb, produktov, špecifických ITSM procesov
 • Jednotlivci, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť vedomosti v oblasti riadenia služieb
 • Záujemcovia ašpirujúci na pozíciu IT manažérov
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Managing Professional, ITIL® Master) 
 • Členovia implementačných projektových tímov v oblasti ITSM
 • Existujúci ITSM profesionáli, ktorí získali kvalifikáciu podľa ITIL® V3 (kurzy Intermediate a Practitioner)

1. Porozumenie kľúčovým pojmom:

 • Smerovanie, riadenie
 • Plánovanie
 • Zlepšovanie
 • Prevádzkový model
 • Riziká
 • Vízia, misia
 • Strategická, taktická a operatívna úroveň
 • Governace, compliance and management
 • Politiky, smernice, usmernenia, metodické pokyny
 • Koncept hodnoty, výsledkov, nákladov a rizík
 • Kaskádovanie cieľov a požiadaviek
 • Rozsah zodpovedností a právomocí – decision-making authority

2. Governace, Risk and Compliance (GRC)

 • Riziká a riadenie rizík
 • Princípy a úloha Governance
 • Zaistenie primeraných opatrení
 • Neustále zlepšovanie
 • Model neustáleho zlepšovania a jeho využitie pre Service Value System
 • Ako nastaviť ciele, výsledky, požiadavky a kritéria na posudzovanie (assessment) a výber vhodných metód
 • Prioritizácia identifikovaných zlepšení
 • Ako vytvoriť, zdôvodniť a presadiť Business case
 • Využitie „improvement reviews“ a „lessons learned“
 • Ako presadiť neustále zlepšovanie do všetkých oblastí a úrovní organizácie

3. Organizačné zmeny

 • Podstata, rozsah a možné výhody vyplývajúce z organizačných zmien
 • Stakeholder manažment
 • Cielená komunikácia a vplyv na ostatných
 • Efektívna spätná väzba

4. Definícia a používanie indikátorov (napr. KPI) a metrík na vyhodnocovanie cieľov
5. Metódy a techniky podporujúce „Direct, Plan and Improve“

 • 4 dimenzie
 • Guiding principles
 • Mapovanie hodnotového toku (Value stream mapping)
 • Optimalizácia workflow
 • Odstraňovanie plytvaní
 • Zaistenie a využitie spätnej väzby

6. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
7. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Direct, Plan and Improve“ (na záver tretieho dňa kurzu)

Máte záujem o detailnejšie zobrazenie obsahu? Pozrite si naše Mindmaps!

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze.

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Direct, Plan & Improve je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Direct, Plan & Improve je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: Predstavujeme ITIL®4 Specialist: Direct, Plan and Improve

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť