Continuing Professional Development program

PeopleCert podporuje výnimočnosť svojich kandidátov na trhu práce za pomoci svojho Continuing Professional Development (CPD) programu. „Chceme podporovať profesionálny rozvoj našich kandidátov a prinášame im aktuálne informácie a znalosti aby sa im darilo v ich profesionálej oblasti.“ 

Obnova certifikátov 

Ako sme už informovali v našom príspevku „Obmedzená platnosť certifikátov pre všetky Global Best practice„, certifikácia pre jednotlivé best practices (nap. ITIL, PRINCE2,..) je platná 3 roky. Po tejto dobe si budú musieť kandidáti certifikáciu obnoviť. Toto je možné dosiahnuť tromi spôsobmi: 

Zopakujte rovnakú skúšku: Kandidáti si môžu obnoviť svoju certifikáciu opätovným absolvovaním pôvodnej skúšky pred dátumom obnovenia. 

Absolvujte ďalšie kurzy a certifikácie: Kandidáti si môžu obnoviť svoju certifikáciu návštevou iného kurzu a absolvovaním skúšky v rámci rovnakého balíka produktov pred dátumom ukončenia platnosti aktuálneho certifikátu.

Zbierajte a zaznamenávajte body CPD: Kandidáti si môžu obnoviť svoju certifikáciu zbieraním a zaznamenávaním aspoň 20 bodov CPD, (pre daný produktový balík v rôznych CPD kategóriach) každý rok počas 3 po sebe nasledujúcich rokov. Pre túto možnosť sa vyžaduje aktívne členstvo v MyAxelos

* V tomto prípade, všetky certifikáty budú mať rovnaký dátum platnosti, ktorý je 3 roky po poslednej absolvovanej skúšky. Na obnovenie všetkých certifikácií v rámci balíka produktov bude teda postačovať absolvovať jednu skúšku. 

Kandidáti, ktorí si nepredĺžia platnosť do 3 rokov od dátumu vydania certifikátu (alebo pred 1. júlom 2023 pre tých, ktorí získali certifikáciu počas alebo pred júnom 2020), budú aj naďalej zaradení do Successful Candidates Register(SCR) a Candidate Verification Service, ale do ich záznamu bude pridaná poznámka, že ich certifikácia nezodpovedá aktuálnym požiadavkám a je potrebné ju obnoviť. Aj v takomto prípade je však možné pokračovať vo vzdelávaní a takéto certifikáty s označením „not current“ budú akceptované ako splnenie vstupných podmienok ďalších kurzov.