ITIL®4 Digital & IT Strategy

Ako prvá spoločnosť v regióne CEE sme sa stali akreditovaným poskytovateľom kurzu ITIL®4 Digital & IT Strategy. Týmto sme v OMNICOMe dosiahli ďalší významný míľnik v našej stratégii zameranej na podporu digitálnej transformácie organizácií.

Prieskumy ukazujú, že len 30% projektov digitálnej transformácie prinesie očakávanú hodnotu. Ako jedným zo základných kritických faktorov úspešnosti je existencia digitálnej stratégie s jasnými cieľmi a biznis výsledkami, ktoré sú špecifikované s uvedením dôvodu cieľa, špecifikácie čo je potrebné uskutočniť a akým spôsobom (WHY-WHAT-HOW). Kurz ITIL®4 Digital & IT Strategy má práve napomôcť pri príprave a presadzovaní digitálnej stratégie.

V tomto prípade bolo získanie akreditácie mimoriadne náročné pretože OMNICOM musel preukázať výborne zvládnutú prípravu, spracované materiál, teoretické znalosti z ITIL®4 Digital & IT Strategy, ale aj prejsť celým súborom ďalších kritérií ako je napríklad pohovor s hodnotiteľom AXELOSu. Celé hodnotenie bolo zamerané hlavne na preukázanie skúsenosti z praxe a schopností aplikácie znalostí ITIL®4 Digital & IT Strategy do praxe. V OMNICOMe vítame takéto náročné nastavenie akreditačného procesu, pretože veríme, že vysokú pridanú hodnotu takýchto kurzov je možné dosiahnuť len kombináciou teórie a skúseností z praxe.

Viac informácií o ITIL®4 Digital & IT Strategy